2023 Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về máy móc thiết bị và sản phẩm công nghệ công nghiệp Việt Nam

  • Địa chỉ : SECC, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Ngày : 2023-11-15 - 2023-11-17
  • Trang chủ :